Safety Data Sheet

SDS FILTER


POLO

TANGO

FULL FRESH

ICY SPLASH

WOOD

EDGE

DAYTOX

BOMTOX

KILLTOX

Polo 225 ML. Auto Silicone

Click to download pdf

Tango 225 ML. Hair Mousse

Click to download pdf

Tango 300 ML. Air Freshener

Click to download pdf

Full Fresh 250 ML. Dispencer

Click to download pdf

Full Fresh 300 ML. Air Freshener

Click to download pdf

ICY Splash 300 ML. Hair Spray

Click to download pdf

Woods 300 ML. Air Freshener

Click to download pdf

Edge 200 ML. Antibacterial Hand and Skin Spray

Click to download pdf

Edge 300 ML. Antibacterial Spray

Click to download pdf